หลักสูตรอบรม

แผนปฎิรูปประเทศ แผนปฎิรูปประเทศ

แผนปฎิรูปประเทศ

เรียน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เรียน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน
การบริหารราชการแนวใหม่ การบริหารราชการแนวใหม่

การบริหารราชการแนวใหม่

เรียน
การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

เรียน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA ๔.๐) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)

เรียน
ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง แสงเทียนส่องทางชีวิต สู่ความสุข…สงบที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียง แสงเทียนส่องทางชีวิต สู่ความสุข…สงบที่ยั่งยืน

เรียน
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

เรียน
ทดสอบอบรมบ.กลาง ทดสอบอบรม

ทดสอบอบรม

เรียน
ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ องค์การควรบริหารจัดการระบบปัจจัยเอื้อทั้ง 4 นี้ อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

องค์การควรบริหารจัดการระบบปัจจัยเอื้อทั้ง 4 นี้ อย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เรียน
บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบบพิมพ์เอกสารประกอบที่ต้องใช้

บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) สิทธิประโยชน์ด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น แบบพิมพ์เอกสารประกอบที่ต้องใช้

เรียน
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เรียน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

เรียน
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

เรียน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฎิบัติงาน

เรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

กรอบการพัฒนาระยะยาว เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

เรียน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่แผนกลุ่มจังหวัด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและความเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่แผนกลุ่มจังหวัด

เรียน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน
หลักการและแนวคิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร หลักการและแนวคิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการและแนวคิดการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน
หลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ธรรมาภิบาลกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ธรรมาภิบาลกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

เรียน
หลักสูตรอบรมประกัน ทดสอบ

ทดสอบ

เรียน