หน้าแรก / ข่าวประกาศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

                                              

 ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ สวนหย่อม ข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดี สถ. นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กอง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม