หน้าแรก / ข่าวประกาศ

อธิบดี สถ. รับพระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

    วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริม   การปกครองท้องถิ่น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร     ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้     นางสาวญาณิศา ปานพรม ผู้แทนจากมูลนิธิจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพร ส.ค.ส.   พร้อมสมุดบันทึกไดอารี่ มาพระราชทานให้นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่ง   เสริมการปกครองท้องถิ่น เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 สำหรับ   ส.ค.ส.พระราชทาน มีตราประจำพระองค์สีทอง ด้านหน้าอักษรพระนามสีทอง   "จภ"  ภายใต้จุลมงกุฎ ด้านในฝั่งซ้ายมีตราประจำพระองค์พร้อมข้อความ "สุขสันต์   วันปีใหม่ ๒๕๖๓ Season's Greeting 2020" และ ลายพระหัตถ์พระนามสีทอง   ส่วนด้านขวาเป็นพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย   ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี