หน้าแรก / ข่าวประกาศ

สถ. จัดประชุมหารือข้าราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เร่งเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคมนี้

   22 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 5501 สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ สถ. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยมีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองในส่วนกลาง และท้องถิ่นจังหวัดจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม รวมถึงมีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ให้บุคลากรในสังกังสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งได้ร่วมติดตามข้อสั่งการด้วย อธิบดี สถ. ได้เน้นย้ำถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 ซึ่ง สถ. ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้มีส่วนร่วมและรับผิดชอบภารกิจในการประสาน และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นในการนำแนวพระราชดำริศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชุมชนของตนจนประสบความสุข/ความสำเร็จ เข้าจัดนิทรรศการ ?ชุมชนต้นแบบแห่งความดี...วิถีไทยในแบบพ่อ? นอกจากนั้น ยังมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนมาจำหน่วย มีการสาธิตการปรุงอาหารพื้นถิ่นและงานหัตถกรรมท้องถิ่น รวมทั้งยังมีการนำศิลปวัฒนธรรมการแสดงของท้องถิ่นในแต่ละภาคมาแสดงบนเวทีสาธิตวัฒนธรรมระหว่างการจัดงานอีกด้วย