หน้าแรก / ข่าวประกาศ

การเรียกรายงานตัวผู้ผ่านการสรรหา รอบที่ 6 วันที่ 1 ธันวาคม 2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รับรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร รอบ 6 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น